Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice poháru OSH HK pro rok 2012

29. 12. 2011

Pravidla soutěží zařazených do soutěže o „Pohár starosty Okresního sdružení hasičů Hradec Králové“

 

Soutěž jednotek SDH v požárním sportu se řídí „Směrnicí hasičských soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 a pravidly Požárního sportu .

Disciplíny soutěže: Dle pravidel; požární útok s vodou - počet pokusů stanoví pořadatel

Kategorie: Muži, Ženy

 

Pořadatel zašle přihlášku do soutěže o Pohár starosty“ do konce příslušného roku na OSH. Do konce ledna bude vybráno z přihlášených 10 soutěží, které budou do poháru zařazeny. Do konce března pořadatelé předají na OSH vypracované propozice na jimi pořádanou soutěž (písemně i elektronicky) s již zajištěným hlavním rozhodčím. OSH HK poté v co nejkratším termínu na internetových stránkách vystaví propozice všech těchto soutěží tak, aby se s nimi mohla všechna soutěžní družstva seznámit a včas se přihlásit. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebude soutěž do poháru zařazena ani dodatečně.

 

Technické podmínky k disciplíně požární útok:

-          lze použít pojistky proti rozpojení hadic – při dodržení pravidel

-          terče nástřikové (objemové)-povinná mechanická signalizace i při použití elektroniky

-          požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst.3

-          přetlakový ventil-montáž přetlakového ventilu na stroj provede rozhodčí základny

-          technické podmínky hadic, savic, sacího koše a rozdělovače dle pravidla č. 47 odst.10 dle Pravidel požárního sportu a Směrnic hasičských soutěží

-          oděv a obuv dle pravidla č.50 odst. 1, 2, 3 a 4 (povinná helma, dres, opasek)

-          družstva si přivezou k provedení požárního útoku veškeré nářadí včetně proudnic a požární motorové stříkačky

-          je povoleno použít spodní nebo vrchní nádrž

-          Pokud dojde při pokusu ke „spadnutí koše“ do kádě, nesmí dojít ke styku savice s vodou před znovunašroubováním koše na savici, jinak je pokus neplatný.

-    K plnění disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby       

      splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EV 1385 a ČSN EN 397

-          Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal

-          ihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou upravené.

-          Měření - pokud bude na těchto soutěžích použita elektronická časomíra, bude souběžně probíhat ruční měření stopkami (3 ks). Pokud dojde k závadě na el.časomíře, a nebude možné ji v krátké době opravit, bude se dále pokračovat pouze v měření ručním, soutěž se nebude přerušovat a začínat od začátku. Z důvodu objektivity soutěže, se pro již odsoutěžená družstva, použijí časy naměřené stopkami, budou řádně zapsány zapisovatelem po ukončení pokusu. Vedoucí družstva si toto zkontroluje a stvrdí svým podpisem.

 

http/ www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarnitechniky-a-vecnych-prostredku.aspx          

 

Hodnocení soutěže:

-          Kategorie žen:    1. místo – 10 bodů…...10. místo 1. bod další v pořadí bodů 0

-          Kategorie mužů. 1. místo – 15 bodů …..15. místo 1. bod další v pořadí bodů 0

      -     Na závěrečné vyhodnocení budou přítomni minimálně 3 členové každého

      soutěžního družstva v předepsané ústroji, kteří vystoupí a přijdou si pro ocenění.

      Pokud nebude moci družstvo tuto podmínku splnit, povinností je nahlásit tuto        

      skutečnost hlavnímu rozhodčímu a pořadateli, kterému současně předá písemnou   

      omluvu neúčasti na vyhodnocení soutěže. V případě nedodržení nebudou družstvu                

      připsány body do poháru.

 

-   Okresního kolo je hodnoceno dvojnásobným počtem bodů za předpokladu

          - družstvo musí absolvovat všechny disciplíny

                - družstvo se musí zúčastnit slavnostního zahájení (celé družstvo) a

                  závěrečného vyhodnocení (min. 4 členové) v jednotné ústroji

                - nedodržení těchto podmínek bude mít za následek nezapočítání výsledků

                  družstva do soutěže o Pohár starosty OSH                                      

      -     Do celkového umístnění se započítávají soutěže označeny žlutě v kalendáři

-          Celkové hodnocení podle dosažených bodů muži do šestého místa

ženy do čtvrtého místa

-          V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém umístnění vždy větší počet lepších umístnění

 

Výsledky jednotlivých soutěží dodá pořadatel do 3 dnů na OSH HK elektronicky na adresu: oshhk@volny.cz .  

 

Předání cen:  !!!

 

Ceny budou předány zástupcům jednotlivých SDH na místě konání posledního kola soutěže. Pokud se účastník (soutěžící družstvo) SDH vyhlášení nezúčastní, cena (odměna) mu náležící připadne pořadateli a ten s ní naloží dle vlastního uvážení.

 

Účast v soutěži:

 

Pohár starosty OSH okresu Hradec Králové je vyhlášen jako otevřený, to znamená, že do celkových výsledků se budou započítávat i účastníci z jiných okresů. V případě účastníka z jiného okresu je pořadatel povinen ho seznámit s touto směrnicí.

Mohou se zúčastnit družstva SDH, vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím, která se přihlásí nejpozději do času prezence družstev na soutěž dle OZ pořadatele dané soutěže. Potřebný počet přihlášek a zápujčních lístků si zajistí vedoucí družstva. Vzory těchto dokumentů budou k dispozici ke stažení na internetových stránkách OSH. Přihlášky nebudou škrtané a nebudou se v průběhu soutěže měnit – vyjimku tvoří úraz soutěžícího. Přihlášky budou označeny razítkem příslušného SDH. Za soutěžní družstvo mohou, v případě malého počtu vlastních soutěžících, startovat 2 členové z jiného družstva, musí však být uvedeni v písemné přihlášce. Soutěžní družstvo v rámci soutěže může poskytnou dva své členy jinému družstvu. Jeden soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze ve dvou družstvech, přičemž ve druhém družstvu bude oblečen ve svém původním drese a před vlastním pokusem družstva (nástupem na pokus) předá rozhodčímu základny řádně vyplněný zápůjční lístek.

Na postupové soutěži nejsou povoleny jakékoliv zápůjčky soutěžících.

Při dvou družstvech z jedné organizace musí být v každém družstvu nejméně 5 členů

 

Zařazení do soutěže:

 

V případě shodného data soutěže doporučujeme SDH se vzájemně kontaktovat a pokusit se najít jiné vhodné termíny k uspořádání soutěže.

Pokud se tak nestane:

 

 

 

Projednává a rozhoduje ORV dle následujícího klíče a dává ke schválení VV OSH HK:

1.                                                                                                                  Účast na okrskovém kole v minulém roce

2.                                                                                                                  Účast na okresním kole v minulém roce

3.                                                                                                                  Nejvyšším počtem účasti v minulých ročnících

4.                                                                                                                  Rozhodnutím ORV dle hlasování přítomných na jednání, které toto projednává

 

 

 

Podmínky pro pořadatele:

-          zajistí 5 kvalifikovaných rozhodčích a delegáta OSH, v případě nezajištění pořadatelem, požádá o hlavního rozhodčího OSH o zajištění

-          zajistí území pro měření hadic (19 m)

-          zajistí přípravu soutěžního prostoru dle „Směrnic hasičských soutěží“ a Požárního sportu

-          možnost místní úpravy : - možnost pouze 2 hadic „B“

                                             - 2 ks savic 2,5m nebo 4 ks 1,6m spojené do dvou kusů

-          zajistí zdravotní službu

 

Odvolací komise:

-          na každé soutěži bude stanovena z delegáta OSH, hlavního rozhodčího a velitele soutěže. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.

-          při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka v hotovosti ve výši:

pro okresní kolo:   500,- Kč   podání protestu rozhodčímu disciplíny

                           1 000,- Kč   odvolání k hlavnímu rozhodčímu

                           2.000,- Kč   odvolání k odvolací komisi prostřednictvím hlavního

                                                Rozhodčího

Pro pořadatele ostatních soutěží poháru jako doporučení, výši si stanoví sami